top of page

Docu-alert 524 3 februari 2023


Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VG Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag. Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.

Wlz

  • KansPlus vraagt Kamer aandacht voor knelpunten in gehandicaptenzorg Deze week zou er een debat zijn in de Tweede Kamer over het gehandicaptenbeleid. Dat debat is echter uitgesteld; een nieuwe datum is nog niet bekend. KansPlus heeft, ondersteund door een aantal andere belangenorganisaties in de VG, de Kamer alvast een brief gestuurd met daarin de voornaamste knelpunten. Zie voor die brief dit bericht (bron: KansPlus).

  • Bejaarde ouders nemen hun volwassen kinderen met VG-7 problematiek noodgedwongen weer in huis Zie voor een voorbeeld van zo’n situatie dit bericht (bron: Sien) en dit artikel (bron: Leeuwarder Courant).

  • Brief VWS over Toekomstagenda: zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking Afgelopen periode stuurde minister Helder een brief aan de Tweede Kamer over dit programma. Bij die brief zitten een zevental rapporten; in de brief geeft zij een beleidsreactie daarop. Daarnaast gaat zij onder meer in op de borging van de gespecialiseerde clientondersteuning: er komt een subsidieregeling waarin de pilots gespecialiseerde clientondersteuning vanaf 1 januari 2024 zullen opgaan. De brief en de onderzoeksrapporten zijn via deze link te vinden.

Wmo/Jeugdwet/Participatiewet

  • Betere hulp voor mensen en gezinnen met meerdere problemen Om mensen met meerdere problemen beter te kunnen helpen is de Wet aanpak meervoudige problematiek in het sociaal domein (Wams) bij de Tweede Kamer ingediend. De Wams regelt dat gemeenten de wettelijke mogelijkheid krijgen om tot een gecoördineerde aanpak te komen voor mensen of gezinnen met meerdere problemen. Zo kan die hulp goed op elkaar worden afgestemd. Met dit wetsvoorstel kan ervoor gezorgd worden dat gemeenten en andere betrokken organisaties die deze gezinnen helpen, makkelijker gegevens kunnen uitwisselen. Dat betekent onder andere dat de loketten voor zorg, jeugdhulp, bijstand, schuldhulpverlening en maatschappelijke ondersteuning goed kunnen samenwerken. Dit is in veel gemeenten nog niet het geval. Meer info over dit nieuwe wetsvoorstel in dit bericht (bron: NZG).

  • Wetsvoorstel Wams lost probleem maar gedeeltelijk op In een eerste reactie op het wetsvoorstel Wams (zie bericht hierboven) onderschrijft MEE Nl de noodzaak van meer coördinatie en informatie-uitwisseling op gemeentelijk terrein. MEE Nl vindt het echter belangrijk dat ook de WLz en de Zorgverzekeringswet daarbij worden betrokken. Daarnaast zouden ook de clientondersteuners in Wlz en Wmo het recht moeten krijgen om domeinoverstijgend te werken. Meer over de reactie van MEE Nl in dit bericht (bron: MEE NL).

Wlz / Wmo / Jeugdwet / Zorgverzekeringswet

  • Hoe staat het met de samenloop van de drie zorgwetten in gemeenten? Daarover is meer te vinden in het Dashboard Samenloop. Ook het NZa heeft daarnaar onderzoek gedaan. Meer toelichting bij het Dashboard en het onderzoek in dit bericht (bron: Schulinck).

Divers

  • Energietoeslag kan toch pas in zomer 2023 worden uitgekeerd; Inwoners van aantal gemeenten verkeerd geïnformeerd Veel gemeenten willen de energietoeslag over 2023 al vroeg dit jaar uitbetalen. Daarover hebben ze ook de inwoners geïnformeerd. Naar nu blijkt wil het Rijk vasthouden aan uitbetaling rondom de zomer. Gemeenten zijn daarover ‘onaangenaam verrast’. Zie voor meer toelichting dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).

  • NS ontwikkelt ‘TreinTrainPakket’ voor mensen met licht verstandelijke beperking Vijf van deze pakketten zijn deze week overhandigd aan zorginstellingen en VSO-scholen. Zij kunnen twee maanden oefenen met deze pakketten. Daarna worden ze doorgeven aan andere instellingen of scholen. Zie voor de inhoud en de bedoeling van deze pakketten dit bericht (bron: NS).

  • Nederlandse Bank: Toegang betalingsverkeer moet snel verbeteren Uit onderzoek van De Nederlandse Bank (DNB) blijkt dat 2,6 miljoen Nederlanders moeite hebben met digitaal bankieren. Belangenorganisaties, zoals Ieder(in), vinden dat die toegankelijkheid snel moet verbeteren. Meer daarover in dit bericht (bron: Ieder(in)). De vijf grootste banken hebben inmiddels toegezegd daaraan te werken. Zie voor hun ‘Commitment’ hier.

Wilt u Docu-alert niet meer ontvangen, mail dat naar bovenstaand mailadres. We schrappen u dan van de verzendlijst.

1 weergave

Recente blogposts

Alles weergeven

Docu-alert 585 24 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag.Docu-alerts bested

Docu-alert 584 17 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag. Docu-alerts beste

Docu-alert 583 11 mei 2024 

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op zaterdag. Docu-alerts besteden in h

Comments


bottom of page