top of page

Docu-alert 547 22 juli 2023


Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op zaterdag. Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin. In verband met de vakantie verschijnt Docu-alert in ieder geval niet de komende drie weken. De eerstvolgende Docu-alert is er dan weer op zaterdag 19 augustus.

Val Kabinet Rutte IV

 • Onduidelijkheid over gevolgen val Kabinet Zo’n twee weken terug viel het Kabinet Rutte IV. Bij diverse organisaties bestaat onrust en onduidelijkheid over de gevolgen daarvan. Er is vrees dat de besluitvorming over lopende regelgeving stokt, evenals de uitvoering en uitwerking van al besloten plannen. De Kamer beslist pas in september (link) welke onderwerpen ‘controversieel’ worden verklaard en die niet verder behandeld worden (bron: Skipr). Diverse organisaties hebben opgeroepen om bepaalde thema’s of wetsontwerpen niet controversieel te verklaren. Het gaat dan bijvoorbeeld om de uitvoering van de Hervormingsagenda Jeugd, de vernieuwing van de Participatiewet, de veranderingen in de Wmo ( bv de invoering van de inkomensafhankelijke bijdrage) en de verandering van de Wet Zorg en Dwang. (Wzd) Meer daarover in deze berichten van Binnenlands Bestuur(link), NZG (link), Divosa (link) en Zorg en Welzijn (link).

PGB

 • Minister wil gewaarborgde hulp bij PGB-Wlz schrappen (2) Nieuw: uitgebreide reactie Per Saldo op voornemens uit de brief

Dat is één van de plannen van minister Helder uit haar Voortgangsbrief PGB (link), die zij eerder naar de Tweede Kamer stuurde. Meer over die brief in dit bericht (bron: budgethoudersvereniging Naar-Keuze).

Zie voor een uitgebreide reactie van Per Saldo op de brief dit bericht.

Wlz

 • Cliëntenorganisaties stoppen overleg met VGN en ZN, omdat cliëntenperspectief ontbreekt in Transitieakkoord gehandicaptenzorg Cliëntenorganisaties in de gehandicaptenzorg hebben zich teruggetrokken uit het overleg met Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) over het landelijk akkoord ‘Transitie naar een toekomstbestendige gehandicaptenzorg’. Zij doen dat omdat het cliëntenperspectief onvoldoende is geborgd in dit akkoord. Meer info in dit bericht (bron: Ieder(in)).

 • NZa: Aanpassing Wet langdurige zorg dringend nodig De NZa heeft de minister van VWS dringend geadviseerd om de Wlz aan te passen. Er zijn deeladviezen over ‘verblijf’ en over ‘behandeling’. Volgens de NZa is de Wlz in zijn huidige vorm niet langer uitvoerbaar. Het deeladvies over ‘verblijf ’ lijkt vooral toegespitst op de ouderensector, maar is volgens de NZa ook toepasbaar op de gehandicaptenzorg. Het deeladvies over ‘behandeling’ gaat beide sectoren aan. Meer info in dit bericht (bron: Skipr); in het bericht staan links naar de deeladviezen.

 • Zorginstituut zet eerste stap naar kleiner basispakket Zorginstituut Nederland heeft een vijftigtal onderwerpen op de “pakketagenda” gezet, met als doel alle “niet passende zorg” uiteindelijk uit het basispakket te schrappen. Eén van de onderwerpen is ‘ Afbakening toegang Wlz zorg met verblijf en behandeling’. Gezien de context van de pakketagenda lijkt dit onderwerp nu vooral gericht op de ouderenzorg. Meer info in dit bericht (bron: Skipr); in het bericht staat een link naar de pakketagenda.

 • De nieuwe cao-afspraken vergroten financiële risico's voor de zorgsector Dat blijkt uit de Financiële Zorgthermometer van FIZI en Financial Ideas. Meer info in dit bericht (bron: NZG); in het bericht staat een link naar de Financiële Thermometer.

 • VGN actualiseert modelovereenkomst en algemene voorwaarden Wlz Veel gehandicapteninstellingen gebruiken deze modelovereenkomst en algemene voorwaarden als voorbeeld voor de eigen overeenkomst met cliënten. Overigens is (zoals we in een eerdere Docu-alert al vermeldden) het sluiten van een schriftelijke overeenkomst met cliënten niet meer verplicht. Zorgorganisaties kunnen ervoor kiezen om geen schriftelijke overeenkomst aan te gaan. In plaats daarvan kan in een welkomstbrief aan de cliënt bevestigd worden dat de organisatie de cliënt zorg zal verlenen. VGN heeft een voorbeeld van zo’n welkomstbrief opgesteld. Meer info in dit bericht (bron: VGN); onderaan het bericht staan links naar de modelovereenkomst, algemene voorwaarden en een voorbeeld voor de welkomstbrief.

 • Zorgkantoren passen zorginkoopbeleid iets aan, maar VGN zet kort geding door Eerder berichtten we dat VGN en een groot aantal gehandicapteninstellingen een kort geding zijn gestart tegen de zorgkantoren. Aanleiding is de publicatie van de inkoopvoorwaarden Wlz 2024-2026. Daartegen bestaan grote bezwaren. Naar aanleiding van vragen vanuit de instellingen hebben zorgkantoren wel enkele wijzigingen aangebracht in de inkoopvoorwaarden. Maar VGN en de zorginstellingen vinden die wijziging echter te gering en zetten het kort geding door. Meer daarover in deze berichten van Skipr (link) en VGN (link).

 • Veel meer bewoners van Wlz-instellingen overleden tijdens warme junimaand Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Meer daarover in dit bericht (bron: NZG). De achterliggende CBS-cijfers zijn hier te vinden (bron: CBS).

Wmo

 • Indexatie abonnementstarief Wmo per 1 januari 2024 Dat abonnementstarief bedraagt nu €19 per maand. Hoeveel de vaste eigen bijdrage Wmo omhoog gaat, wordt begin september bekendgemaakt. Meer info in dit bericht (bron: Schulinck).

 • Gemeenten terecht terughoudend met verstrekken e-bikes Die afwijzingen zijn in lijn met de wet en rechtspraak van de hoogste rechter, aldus Inge Scherpenzeel, eindredacteur Wmo bij Wolters Kluwer Schulinck. Ieder(In) kan zich hier niet in vinden. Meer daarover in dit bericht (bron: Schulinck/ANP).

Participatiewet e.d.

 • Tussenstand banenafspraak eind 2022: overheidssector loopt weer flink achter Meer info en toelichting in dit bericht (bron: Cedris).

 • Wél een indicatie voor beschut werk, maar geen beschutte werkplek Dat geldt voor zo’n 4.000 mensen. Radio 1 programma Pointer besteedde hier een uitzending aan. Sommige gemeenten blijken ver achter te lopen bij het realiseren van hun doelstelling. Meer daarover in dit bericht (bron: Cedris); in het bericht staat een link naar de uitzending.

 • Tweede Kamer wil betere arbeidskansen voor kwetsbare werkzoekenden In de laatste week voor het reces zijn er in de Tweede Kamer nog enkele moties aangenomen over het beleid voor kwetsbare werkzoekenden. Meer over die moties in dit bericht (bron: Cedris).

 • Extra geld voor hulp aan mensen die moeilijk een betaalde baan vinden Minister Schouten heeft €70 mln extra beschikbaar gesteld voor scholing en begeleiding van mensen die moeilijk een betaalbare baan vinden. Het geld is afkomstig uit het Europees Sociaal Fonds (ESF). Meer info in dit bericht (bron: Cedris).

 • Simpel Switchen van dagbesteding naar (beschut) werk Om dat makkelijker te maken is de Keuzehulp Simpel Switchen ontwikkeld. Meer over die Keuzehulp in dit bericht (bron: VGN); in het bericht staat een link naar de website.

VN-verdrag Handicap

 • Hoe gaat het met de uitvoering van het VN-verdrag Handicap? Zeven jaar geleden werd het VN-verdrag Handicapt geratificeerd. In dit artikel beschrijft Ieder(in) de stand van zaken bij de uitvoering.

 • Hebben mensen met een beperking volledig toegang tot rechtsbescherming? Die vraag onderzocht het College voor de Rechten van de Mens (CRvM) in de Monitor 2022. Het College beantwoordde die vraag ontkennend en deed een aantal aanbevelingen ter verbetering. In dit artikel beschrijft het College wat er is gebeurd met de aanbevelingen.

 • ‘Discriminatie van mensen met een verstandelijke beperking. Hoe kunnen we dat verminderen?’ Onder die titel heeft Movisie een eenvoudig leesbare versie uitgebracht van een vorig jaar verschenen literatuuronderzoek. Meer over deze publicaties in dit bericht (bron: Movisie) ; in het bericht staat een link naar beide rapporten.

Zorg en (passend) onderwijs

 • Regelarme zorg in heel het onderwijs stapje dichterbij De Tweede Kamer wil dat oplossingen voor knelpunten tussen onderwijs- en zorgstelsel onderwijsbreed worden uitgedacht. Er zijn twee moties aangenomen om de financiering van zorg in onderwijstijd makkelijker en collectief te regelen in héél het onderwijs, niet alleen in een deel van het speciaal onderwijs. Meer info in dit bericht (bron: Ieder(in)).

Gespecialiseerde cliëntondersteuning

 • Mensen met een complexe zorgvraag krijgen specialistische steun tot 2028 Dat heeft VWS bekend gemaakt. Meer over deze gespecialiseerde clientondersteuning in dit bericht (bron: MEE NL).

Divers

 • Innovatie gehandicaptenzorg schuurt met privacywetgeving Dat constateert Vilans op basis van eerder onderzoek van de Inspectie. Meer daarover in dit bericht (bron: Vilans). Het onderzoek van de Inspectie is via dit bericht te vinden.

 • Concept-Wet van school naar duurzaam werk opengesteld voor consultatie Door het Kabinet Rutte IV is nog een concept-wet gemaakt die jongeren moet helpen bij de overstap van school naar werk. Op dit concept kan schriftelijk gereageerd worden via consulatie. Zie meer over de bedoeling van het concept-wetsontwerp in dit bericht (bron: Divosa). Het concept zelf is hier te vinden (bron: Overheid.NL).

 • Nieuwe wet moet fraude in de zorg tegengaan Deze wet, de Wet bevorderen samenwerken en rechtmatige zorg, is onlangs door de Eerste Kamer aangenomen. In de wet wordt een aantal belangrijke zaken geregeld voor de aanpak van zorgfraude. Meer info over de wet in dit bericht (bron: Schulinck).

 • Kuipers laat indeling in zorgregio’s in stand Op verzoek van de Tweede Kamer heeft minister Kuipers laten onderzoeken of er geen eenvoudiger indeling in zorgregio’s kan komen. Het onderzoeksbureau adviseert om de huidige indeling in stand te houden. Minister Kuipers neemt dat advies over. Meer in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).

 • Nieuwe app vat moeilijke brieven samen Sinds kort is de gratis app Lees Simpel beschikbaar voor alle smartphonegebruikers. Deze Nederlandse app helpt mensen met het lezen van ingewikkelde brieven. Meer over die app in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).

Wilt u Docu-alert niet meer ontvangen, mail dan naar bovenstaand mailadres. We schrappen u dan van de verzendlijst.

2 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Docu-alert 585 24 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag.Docu-alerts bested

Docu-alert 584 17 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag. Docu-alerts beste

Docu-alert 583 11 mei 2024 

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op zaterdag. Docu-alerts besteden in h

Comments


bottom of page