top of page

Platform VB

Een kleine organisatie van vrijwilligers die regionaal opkomt voor de belangen van mensen met een verstandelijke beperking* en hun verwanten. 

Wie zijn wij?

Onze missie

Het bevorderen  van de kwaliteit van leven voor mensen met een verstandelijke beperking en hun verwanten. 

Hoe doen we dit?

Door het signaleren van knelpunten, informatie verstrekken (via nieuwsbrief, eigen informatiemateriaal, website), aandacht vragen voor problemen bij relevante partijen, beleidsbeïnvloeding, beleggen van ontmoetingen om nieuwe ontwikkelingen, ideeën en ervaringen uit te wisselen, bevorderen van belangenbehartiging middels vertegenwoordiging (signaleren, informeren en beïnvloeden). 

Het Platform rekent tot zijn werkgebied: Den Haag, Zoetermeer, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar, Voorschoten, Delft, Westland, Midden-Delfland en Pijnacker-Nootdorp. 

Organisatie

 

Het Platform wordt geleid door een klein bestuur dat bestaat uit: voorzitter, secretaris, penningmeester en een algemeen bestuursleden. Dit bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid, ondersteund door de andere deelnemers aan het Platform.  

Platform

Tenminste viermaal per jaar belegt het bestuur een ‘platformvergadering’. Daar worden maatschappelijke ontwikkelingen besproken, keuzes gemaakt en strategieën ontwikkeld. Daar vindt ook rapportage over de voortgang plaats. Aan het platform nemen personen deel die zich door persoonlijk leven of interesse verantwoordelijk voelen voor het welzijn van mensen met een verstandelijke beperking en hun verwanten. 

Financiën

Het Platform heeft geen structurele financiering. Regelmatig worden fondsen aangeschreven om projecten financieel te ondersteunen en af en toe worden gemeenten verzocht bij te dragen.  Financiering van de werkzaamheden  is een voortdurende uitdaging. 

 

Sterkte en zwakte

De organisatie wordt geheel bemenst door vrijwilligers. Sinds 2018 is er geen (betaalde) professionele ondersteuning meer. Een dekkend netwerk in het veld van bv. afgevaardigden in gemeentelijke adviesraden ontbreekt. Dit heeft natuurlijk wel onze aandacht.
Continuïteit en geïnformeerdheid staan daardoor onder druk. Maar een kleine, onafhankelijke en gedreven organisatie is wendbaar en kan veel in gang zetten. Deelname aan het Platform door personen rijk aan ervaring en kennis is cruciaal voor het werk van de organisatie.

Sinds januari 2023 verspreidt het Platform Docu-alert. Een digitale knipselkrant met meer dan tweehonderd abonnees waarvan er al 539 zijn verschenen.
 

kaartje01.jpg

Wat is ons
werkgebied?

Contacten

 

Het Platform slaagt er steeds minder in invloed uit te oefenen op beleid en voorbereiding daarvan door zich te laten vertegenwoordigen in besturen en overlegorganen. Daardoor is het voor zijn werk afhankelijk van de contacten met de buitenwereld.

Het Platform onderscheidt drie soorten relevante contacten:

 1. Een lijst van personen (dikwijls ouders) en organisaties die interesse hebben getoond voor het Platform of informatiebijeenkomst(en) bezochten. Deze lijst is door de secretaris in vele jaren samengesteld en wordt door hem beheerd.

 2. Instellingen die zorg verlenen en/of ondersteuning bieden aan mensen met een verstandelijke beperking en hun verwanten of hen onderwijs bieden.

 3. Organisaties en contactpersonen die in het werkgebied van het Platform van belang zijn bij de uitvoering van o.m. de WMO en Participatiewet (bijlage 1).

Contacten 1: krijgen uitnodigingen voor (informatie)sessies en bijeenkomsten en ontvangen nieuwsbrieven. Zij worden uitgenodigd om ervaringen en vragen te delen middels een in te richten communicatiekanaal.
Contacten 2: cliëntenraden, directies en medewerkers krijgen uitnodigingen voor bijeenkomsten. 
Contacten 3: het Platform is op zoek naar een methode om deze contacten goed te benutten en invloed uit te oefenen.

De afgelopen jaren is de volgende werkwijze haalbaar gebleken:

01

Signaleren van knelpunten

02

Daaruit thema’s kiezen

03

Daar een project van maken

04

Eventueel partners kiezen

05

In de samenleving agenderen of product ontwikkelen(meeting, boekje, brieven)

06

Resultaten delen en producten verspreiden

07

Loslaten

Thema's

 

De werkwijze van het Platform brengt met zich mee dat steeds wisselende thema’s aandacht krijgen. Op dit moment (mei 2023) zijn dat: 

 • Kent u mij nog? Een vervolg op: Kent u mij al? / Kent u mij nog? (Informatie voor ouders en beleidsmakers over mensen met een verstandelijk beperking, regelingen en (on)mogelijkheden)

 • Voorbereiding op het  keukentafelgesprek. Een werkboekje is ontwikkeld dat meer aandacht verdient dan het nu krijgt.

 • Wat komt er allemaal op iemand af die 18 jaar wordt? Middelen daarbij zin: informatiesessies, brochure met begrijpelijke informatie, er is een Webinar in de maak.

 • Wonen voor mensen met een verstandelijke beperking. Een woonmarkt is door corona uitgesteld en is nu gepland in maart 2022, er zijn contacten met woningbouwverenigingen in Den Haag.

 • Hoe onafhankelijk en deskundig is de cliëntondersteuning eigenlijk? De onderwerp is bij diverse organisaties onder de aandacht gebracht.

 • Informatie verstrekken aan personen die bij hun werk met mensen met een verstandelijke beperking te maken krijgen.

 • Tot stand brengen van (regionale) ontmoetingen tussen ouderinitiatieven wonen.

 • Gesprek organiseren tussen gemeente en ouders in Zoetermeer.

bottom of page