top of page

Docu-alert 509 14 oktober 2022

Van: jaap.penninga@hetnet.nl <jaap.penninga@hetnet.nl> Verzonden: vrijdag 14 oktober 2022 20:33 Aan: Jaap Penninga <jaap.penninga@hetnet.nl> Onderwerp: Docu-alert 509Docu-alerts worden samengesteld en verspreid door Jaap Penninga. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag. Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.


Wmo

  • ‘De boeggolf voorbij’ Dat is de titel van de vierde monitor naar het effect van het abonnementstarief in de Wmo, die deze week verscheen. Die monitor brengt de (financiële) gevolgen van de invoering van het abonnementstarief in beeld. Staatssecretaris Van Ooijen stuurde die monitor (link) met een begeleidende brief (link) naar de Tweede Kamer.

Participatiewet e.a.

  • ‘Houd mensen niet gevangen in de Participatiewet’ Die oproep doet de Werkcoalitie, waar ook Ieder(in) aan deelneemt, in een brief aan de Tweede Kamer. Meer over die oproep en de brief in dit bericht (bron: Ieder(in).

Begroting VWS

  • Behandeling begroting VWS; reacties van betrokken organisaties Komende week behandelt de Tweede Kamer de begroting van VWS. Diverse belangenorganisaties hebben voorafgaand aan dat debat hun aandachtspunten aan de Kamerleden toegestuurd. Hier zijn de reacties van VGN (link) en VNG (link).

VN-Verdrag Handicap

  • Grote verschillen tussen gemeenten bij uitvoering van het Verdrag Dat blijkt uit een peiling (link) van kennisinstituut Movisie en de VNG. Meer details in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

  • Welke aanbevelingen neemt VWS over uit evaluatie Wkkgz? Reactie LSR Vorig jaar verscheen het evaluatierapport over de Wkkgz (link). Deze evaluatie moest binnen vijf jaar na de inwerkingtreding plaatsvinden. Het Evaluatierapport bevat een aantal aanbevelingen. Minister Kuipers reageerde eerder in een beleidsbrief (link) op die aanbevelingen. De Tweede Kamer voert momenteel een schriftelijk overleg over die aanbevelingen met de minister. Deze week reageerde de LSR (link) op die aanbevelingen. Dit bericht uit een vorige Docu-alert is geactualiseerd

Leerlingenvervoer

  • 'Er wordt te veel verwacht van het leerlingenvervoer' Dat zegt VGN naar aanleiding van een Rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over de problemen in het leerlingenvervoer. Meer daarover in deze berichten van Binnenlands Bestuur (link) en VNG (link). Eind september hield de VNG een webinar over dit onderwerp. Zie voor de uitkomsten dit bericht (bron: VNG). In het bericht staan links naar het webinar en naar een presentatie van de uitkomsten van een enquête onder ouders.

Divers

  • ‘Kom ook met een oplossing voor mensen met een handicap die de energierekening niet meer kunnen betalen én voor mensen in kleinschalige woonvormen.’ Deze onderwerpen zijn tijdens de Algemeen Financiële Beschouwingen in de Tweede Kamer aan de orde geweest. Over de energiekosten in kleinschalige woonvormen is een motie Omzigt door de Tweede Kamer aangenomen. Die motie vraagt de regering om met oplossingen te komen. Over de andere groep (de mensen die vanwege hun handicap aangewezen zijn op elektrische hulpmiddelen, medische apparatuur en zorggerelateerde stookkosten) is een motie Van Dijk ingediend. Daarover moet nog gestemd worden. Meer info over die moties in dit bericht (bron: Ieder(in).

  • ‘Meer nodig om aantal coronabesmettingen bij kwetsbaren naar beneden te krijgen’ Dat zegt Ieder(in) in reactie op het verhogen door VWS van het dreigingsniveau deze week. Meer daarover in deze berichten van Ieder(In) (link), NOS (link) en Skipr (link).

  • Inspectie en NZa signaleren problemen in de zorg en jeugdhulp door tekort aan personeel Dat deden zij gedaan in een gezamenlijke brief aan VWS. Zij vragen actie van het ministerie. Meer over die brief in deze berichten van Skipr (link) en IGJ (link); in het laatste bericht staat een link naar de brief.

Wilt u Docu-alert niet meer ontvangen, mail dat naar bovenstaand mailadres. We schrappen u dan van de verzendlijst.

Disclaimer


KansPlus streeft ernaar geen vertrouwelijke informatie per e-mail te verzenden. Desondanks kan dit bericht en eventuele meegestuurde bijlagen vertrouwelijke informatie bevatten. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht de afzender te informeren en het bericht te verwijderen. Het is niet toegestaan om dit bericht, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken of te verspreiden. KansPlus sluit elke aansprakelijkheid uit wanneer informatie in deze e-mail niet correct, onvolledig of niet tijdig ontvangen wordt, evenals indien er schade ontstaat ten gevolge van deze e-mail. KansPlus garandeert niet dat het bericht vrij kan zijn van onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen.

-- Je hebt dit bericht ontvangen omdat je bent geabonneerd op de groep 'vg-netwerk-zuidhollandnoord' van Google Groepen. Als je je wilt afmelden bij deze groep en geen e-mails van de groep meer wilt ontvangen, stuur je een e-mail naar vg-netwerk-zuidhollandnoord+unsubscribe@googlegroups.com. Als je een bericht in deze groep wilt plaatsen, stuur je een e-mail naar vg-netwerk-zuidhollandnoord@googlegroups.com. Ga naar https://groups.google.com/d/msgid/vg-netwerk-zuidhollandnoord/002001d8e218%245bdbe5e0%241393b1a0%24%40kansplus.nl om deze discussie op internet te bekijken. Ga naar https://groups.google.com/d/optout voor meer opties.

2 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Docu-alert 585 24 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag.Docu-alerts bested

Docu-alert 584 17 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag. Docu-alerts beste

Docu-alert 583 11 mei 2024 

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op zaterdag. Docu-alerts besteden in h

Comments


bottom of page