top of page

Docu-alert 517 9 december 2022
Docu-alerts worden samengesteld en verspreid door Jaap Penninga. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag. Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.


Wlz

 • Kamervragen over stijgende energieprijzen bij zorginstellingen beantwoord Die vragen waren gesteld door de D66 en zijn nu beantwoord (link).

 • Beleidsregels indicatiestelling WLZ 2023 bekend Die Beleidsregels zijn door het CIZ vastgesteld. Ze zijn via dit bericht te vinden (bron: CIZ).

Wmo

 • Helft grote gemeenten ontmoedigt gebruik huishoudelijke hulp door mensen met hogere inkomens. Dat blijkt uit onderzoek van Binnenlands Bestuur. Meer daarover in dit bericht. Uit dat onderzoek blijkt ook dat er wachtlijsten zijn voor deze hulpvorm . Dat komt door personeelsgebrek. Die wachtlijsten verschillen overigens per gemeente. Meer info in dit bericht (bron: 2x Binnenlands Bestuur).

Participatiewet e.a.

 • Begrotingsdebat SZW; verslag in hoofdlijnen

Vorige week was het begrotingsdebat SZW. In dit artikel beschrijft Cedris (de koepel van de sociale werkbedrijven) de hoofdlijnen van het debat en de uitkomsten.

 • Uitkeringsbedragen Participatiewet en Wajong per 1 januari 2023 verhoogd Meer daarover in dit bericht (bron: NZG). Zie voor de bedragen ook dit bericht van het ministerie van SZW.

 • 'Mensen met LVB verdienen meer kansen op arbeidsmarkt' Dat zegt Lector Piet Geert Nicolay aan NHL Stenden Hogeschool op basis van onderzoek. Meer daarover in dit bericht (bron: NZG/ Leeuwarder Courant).

 • Voorstellen voor versoepelingen in de Participatiewet (2) Nieuw: brief Divosa voor Kamerdebat. Minister Schouten wil de Participatiewet versoepelen, vereenvoudigen en meer ‘in balans brengen’. Daarvoor stuurde zij een brief met een aantal concrete voorstellen naar de Tweede Kamer. Die brief is via deze link te vinden. Klik voor een samenvatting hier (bron: Zorg&Sociaalweb/SZW). Er zijn reacties van Divosa (link), VNG (link) en FNV (link) (bron: Binnenlands Bestuur). Komende week bespreekt de Tweede Kamer deze voorstellen. Voorafgaand aan dat debat stuurde Divosa deze week een brief met aandachtspunten aan de Tweede Kamer. Meer daarover in dit bericht (bron: Divosa).

 • Ook Eerste Kamer akkoord met wetsvoorstel Breed Offensief Daardoor gaat de verhoging van de kostendelersnorm van 21 naar 27 jaar per 1 januari 2023 in. De rest van de wet wordt ingevoerd per 1 juli. Meer daarover in dit bericht (link) (bron: Programmaraad).

Passend Onderwijs en Zorg

 • Rapport over oplossing problemen bij financiering van zorg in onderwijstijd De financiering van zorg in het onderwijs is een bekend knelpunt, zeker bij zorg voor kinderen met complexe problematiek op scholen in het speciaal onderwijs cluster 3 en 4. Bij die financiering zijn nu de gemeente, de zorgverzekeraar, het zorgkantoor en het samenwerkingsverband passend onderwijs betrokken. In opdracht van VWS en OCW is nu een rapport (link) uitgebracht waarin een structurele oplossing voor die problemen is uitgewerkt. Dat rapport is deze week door staatssecretaris van Ooijen naar de Tweede Kamer gestuurd. In de begeleidende brief (link) geeft hij aan dat VWS en OCW begin volgend jaar met een beleidsreactie komen.

VN-verdrag Handicap

 • Verbeterde aanpak van rechtsbescherming van mensen met beperking nodig Dat schrijft het College voor de Rechten van de Mens in zijn jaarlijkse monitor over het VN-verdrag Handicap. Het College vindt dat mensen met een beperking nu nog onvoldoende toegang hebben tot rechtsbescherming. Meer hierover in deze berichten van Ieder(in) (link) en College (link). De Monitor van het College is via deze link te vinden.

 • Nederland antwoordt op vragenlijst over VN-verdrag Handicap Deze week stuurde minister Helder antwoorden op vragen die gesteld waren door het Comité voor de Rechten van Personen met een Handicap in Geneve. Dat is de internationale organisatie die toeziet op de uitvoering van het verdrag door de staten die het verdrag ondertekend hebben. Zie voor die antwoorden hier en voor de begeleidende brief van minister Helder hier.

Divers

 • Wettelijk vertegenwoordiger mag voorlopig DigiD van naaste gebruiken Dat blijkt uit contacten met ministerie van Binnenlandse Zaken, waarover KansPlus schrijft. Meer daarover in dit bericht. Het gaat om een gedoogsituatie in afwachting van een structurele oplossing, waaraan het ministerie werkt. Deze gedoogsituatie geldt alleen voor wettelijke vertegenwoordigers die door de rechtbank zijn benoemd.

 • ‘Ouderinitiatieven na 25 jaar: continuïteit staat onder druk’ Daarover schrijven Auke Blaauwbroek en Piet de Kroon in deze blog (bron: VGN).

Wilt u Docu-alert niet meer ontvangen, mail dat naar bovenstaand mailadres. We schrappen u dan van de verzendlijst.

2 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Docu-alert 585 24 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag.Docu-alerts bested

Docu-alert 584 17 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag. Docu-alerts beste

Docu-alert 583 11 mei 2024 

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op zaterdag. Docu-alerts besteden in h

Comments


bottom of page