top of page

Docu-alert 534 14 april 2023


Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag of zaterdag. Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.

Wlz

 • Helder: herijkingsonderzoek VG7-indicatie eind april verwacht De zorg voor cliënten met een VG7-profiel loopt tegen een grens aan. Als de politiek niet snel over de brug komt, dreigt de afbouw van complexe gehandicaptenzorg, vreest VGN-directeur Theo van Uum. “Het signaal van het niet altijd toereikende tarief voor VG7 indicaties herken ik, neem ik serieus en bespreek ik met veldpartijen”, schrijft minister Conny Helder in een Kamerbrief (link). De minister geeft te kennen dat de VG7-doelgroep dermate divers en complex is, dat een uniforme maatregel niet de oplossing is. Voor meer info klik hier.

· Opnieuw meer meldingen seksueel grensoverschrijdend gedrag in de zorg De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft vorig jaar een recordaantal meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de zorg ontvangen. In totaal zijn er 450 meldingen gedaan, waarvan in 240 gevallen een hulpverlener erbij betrokken is. Volgens de IGJ ligt het werkelijk aantal gevallen veel hoger dan het aantal meldingen. Binnen bijna alle sectoren is sprake van een lichte stijging. Binnen de jeugdzorg worden de meeste meldingen gedaan, gevolgd door de gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg. Voor meer info klik hier.

Zie voor meer cijfers hier.

· Medicatieopslag nog niet altijd goed geregeld Dat concludeerde de Inspectie na een bezoek bij tien grote gehandicapteninstellingen. Zie voor meer daarover en voor mogelijkheden tot verbetering dit bericht (bron: VGN).

· Is een schriftelijke ondertekende zorgovereenkomst eigenlijk wel nodig? Zorginstelling Mijzo vindt van niet en werkt nu (met instemming van landelijke koepels en VWS) via een mondelinge overeenkomst en algemene voorwaarden. Meer hier over in dit bericht (bron: (Ont)regel de Zorg).

· Minister Helder introduceert passende zorg in de Wlz Vergroting van kennis bij medewerkers in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg en ggz moet leiden tot goed onderbouwde zorginterventies. Verouderde zorginterventies kunnen zo worden geschrapt. Dat schrijft zij in een brief (link) aan de Tweede Kamer. Meer over de inhoud van die brief hier.

Wmo

 • Ombudsman: kloof overheid en burgers groeit bij aanvraag Wmo Burgers die afhankelijk zijn van de Wmo voelen maar weinig invloed en regie tijdens het aanvraagproces. Daarmee groeit de afstand tussen overheid en burger onnodig, concludeert de Nationale Ombudsman deze week in het rapport Burger in zicht. Meer info daarover in dit bericht (bron: Ieder(in)). het rapport zelf is hier te vinden.

Jeugdwet

 • Overheid krijgt maar geen greep op de jeugdbescherming Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na een onderzoek van de sector. Jongeren moeten naar verwachting nog jaren geduld hebben voordat de jeugdbescherming beter wordt. Meer over dit onderzoek in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur). Het onderzoeksrapport ‘Georganiseerde Onmacht ís via deze link te vinden. Klik voor de beleidsreactie van de minister voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hier.

Wlz / Wmo / Jeugdwet / Zorgverzekeringswet

 • Minister Kuipers wil stapeling van eigen betalingen in de zorg voorkomen (3) Minister Kuipers heeft het CBS opdracht gegeven daarnaar om onderzoek te doen. Onder eigen betalingen vallen bijvoorbeeld het eigen risico in Zvw en de eigen bijdragen in Wlz en Wmo. Meer over dit onderzoek in dit bericht (bron: Skipr). De brief van de minister is hier te vinden. Inmiddels is over deze brief schriftelijk overleg gaande met de Tweede Kamer. Deze week beantwoordde VWS schriftelijke vragen van een aantal fracties over die brief. Zie voor die vragen en antwoorden hier Aan een bericht uit een eerdere Docu-alert is informatie over het schriftelijk overleg met de Kamer toegevoegd.

Wmo / Jeugdwet / Participatiewet

 • SCP: houdbaarheid sociaal domein staat onder druk Al jaren functioneert het sociaal domein voor de meest kwetsbare burgers niet goed. Dat staat in het onderzoek Sociale en Culturele Ontwikkelingen: Stand van Nederland 2023, (link) waarin het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) een sociaal-maatschappelijk beeld van Nederland schetst. Het instituut verwacht dat het huidige systeem in de nabije toekomst nog verder onder druk komt te staan. Meer over dit rapport in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).

PGB

 • Kamervragen over verlaging gemeentelijke PGB-tarieven beantwoord Deze Kamervragen waren gesteld door het CDA naar aanleiding van onder meer publiciteit van Per Saldo (link). Klik voor de beantwoording hier.

Participatiewet e.d.

 • Utrecht zet versoepelde bijstandsregels voor jongeren door Met die versoepelingen loopt de gemeenten vooruit op een aanpassing van de Participatiewet. Zo wijkt de gemeente waar nodig af van de verplichte wachtmaand voor jongeren beneden de 27 jaar. De gemeente doet dit al anderhalf jaar en heeft nu besloten daarmee door te gaan. Klik voor meer info hier (bron: Binnenlands Bestuur). Zie voor een reactie van Kenniscentrum Schulinck op dit besluit hier.

(Onafhankelijke) clientondersteuning

 • Vijf jaar versterking clientondersteuning. Een tussenstand Gemeenten werken al zo’n vijf jaar via het Koploperproject clientondersteuning aan een versterking van het aanbod van lokale clientondersteuning. Movisie heeft de opgedane ervaringen en resultaten van deze vijf jaar samengevat in een factsheet. Meer daarover in dit bericht (bron Movisie).

Verkiezingen

 • Kabinet wil ook hulp bieden in het stemhokje aan mensen met een verstandelijke beperking Dat is één van de onderdelen van een wetsontwerp dat vandaag door het kabinet naar de Raad van State is gestuurd. Meer over de inhoud van dit wetsontwerp in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).

Divers

 • Succesvolle retoursticker voor moeilijke brieven

Ambtenaren moeten niet raar opkijken als ze binnenkort vaker post retour krijgen. Steffie.nl ontwierp een sticker die mensen op de envelop van een moeilijke brief kunnen plakken. ‘Retour afzender. Deze brief is te ingewikkeld voor mij. ‘Stuur een versie in makkelijke taal.’ staat erop. Via een QR-code kan de ontvanger lezen aan welke eisen de brief moet voldoen om wél begrijpelijk te zijn. Voor meer info klik hier (bron: Binnenlands Bestuur).

 • Kamervragen over ransomware-aanvallen op zorginstellingen beantwoord Die vragen waren gesteld door de VVD en zijn nu beantwoord (link).

 • Ieder(in) doet voorstellen voor verbetering nieuwe subsidieregeling voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties (2) Belangenorganisaties, zoal KansPlus, Sien, LFB en SDS en de koepelorganisatie Ieder(in) ontvangen subsidie van het rijk voor hun activiteiten. VWS heeft nu een concept voor een nieuwe subsidieregeling gemaakt. Op de website van Ieder(in) staat de reactie die Ieder(in) (mede namens veel lidorganisaties) heeft ingediend. In die reactie is ook aandacht voor de noodzaak van subsidiering van lokale en regionale belangenorganisaties. Deze week verschenen ook de reacties van KansPlus (link) en het College voor de Rechten van de Mens (link). Aan dit bericht uit de vorige Docu-alert zijn de reacties van KansPlus en het College voor de Rechten van de Mens toegevoegd.

 • Kamervragen beantwoord over beeld van leven met Downsyndroom in nieuw lesmateriaal Die vragen waren gesteld door CU, SGP, JA21 en CDA en zijn deze week beantwoord.

Wilt u Docu-alert niet meer ontvangen, mail dat naar bovenstaand mailadres. We schrappen u dan van de verzendlijst.

1 weergave

Recente blogposts

Alles weergeven

Docu-alert 585 24 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag.Docu-alerts bested

Docu-alert 584 17 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag. Docu-alerts beste

Docu-alert 583 11 mei 2024 

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op zaterdag. Docu-alerts besteden in h

Commenti


bottom of page