top of page

DOCU-ALERT 545 1 juli 2023

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op zaterdag. Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin. Wlz /Wmo

 • Noodkreet ouders: ‘Bescherm het recht op goede zorg!’ Deze week overhandigden zes belangenorganisaties van ouders van mensen met een verstandelijke beperking het Manifest ‘Bescherm het recht op goede zorg!’ aan minister Helder. Hierin pleiten zij voor een betere zorg voor hun naasten. Meer daarover in dit bericht (bron: KansPlus). Het Manifest is hier te vinden en de Toelichting op het Manifest hier.

 • Onrendabele dagbesteding gehandicapteninstelling mogelijk dicht; moet zorg winstgevend zijn? Die vraag bespreekt RTV Utrecht naar aanleiding van mogelijke sluitingen/ samenvoegingen van dagbestedingslocaties bij gehandicapteninstelling Reinaerde in Utrecht. Meer daarover in dit bericht (bron: RTV Utrecht). Zie ook de reactie (link) van Ieder(in).

Wlz Hoeveel geld is er de komende jaren voor de Wlz beschikbaar?Toegevoegd: (1) samenvatting en toelichting brief door Skipr en (2) reactie VGN Vorige week stuurde minister Helder een brief aan de NZa, waarin zij aangaf hoeveel geld er in de periode2023-2028 beschikbaar is voor de uitvoering van de Wlz. Voorheen gaf het ministerie die bedragen voor één jaar af. Door dit nu voor meer jaren te doen, wil minister Helder meerjarige budgetafspraken tussen zorgkantoren en zorginstellingen mogelijk maken. Zie voor een samenvatting van de brief dit bericht (bron: Skipr). VGN heeft inmiddels ook gereageerd: VGN vindt dat dit meerjarig kader de financiële mogelijkheden van gehandicapteninstellingen verder beperkt. Zie meer in dit bericht.

 • ‘’Wanhopige ouders vrezen gedwongen verhuizing gehandicapte zoons’’

Over dit bericht waren Kamervragen gesteld door de SP. Die vragen zijn deze week beantwoord (link) door minister Helder.


Wlz / Dubbele kinderbijslag

 • Wetswijziging Wlz en Kinderbijslagwet om dubbele kinderbijslag bij intensieve zorg te vereenvoudigen Voor ouders met kinderen met een intensieve zorgvraag bestaat de mogelijkheid om dubbele kinderbijslag aan te vragen. Die aanvraag blijkt echter lastig; veel ouders zien daardoor van deze toeslag af. Het kabinet had al eerder besloten om die regeling te vereenvoudigen. Daarvoor is nu een wetsvoorstel ingediend. Zie voor het wetsvoorstel en de toelichting hier.

Wlz / Wmo / Zorgverzekeringswet

 • Hoe zit het met de hulpmiddelen als je wordt opgenomen in een Wlz-instelling en geregeld thuis wilt blijven logeren? Volgens de huidige regels worden hulpmiddelen bij een opname verstrekt vanuit de Wlz. De hulpmiddelen thuis zijn meestal in bruikleen verstrekt door gemeente (Wmo) of zorgverzekeraar. Bij verhuizing naar een Wlz-instelling worden de hulpmiddelen meestal thuis opgehaald omdat er dan geen aanspraak meer op bestaat. Dat is problematisch zijn als je toch geregeld thuis wilt komen logeren. In de Tweede Kamer is vorig jaar een motie Westerveld-Bikker aangenomen die de minister vraagt om hier een oplossing voor te vinden. Recent stuurde minister Helder een brief aan de Tweede Kamer waarin zijn aangaf wat de resultaten zijn van gesprekken die zij daarover had gevoerd met alle betrokken partijen. In het kort komt het er op neer dat hulpmiddelen -voor zover ze zijn verstrekt door gemeenten- kunnen blijven staan op het logeeradres. Met de zorgverzekeraars konden echter geen landelijke afspraken worden gemaakt over de hulpmiddelen die door hen zijn verstrekt. Als een zorgverzekeraar de hulpmiddelen niet uit coulance wil laten staan, dan biedt Firevaned (e branchevereniging van leveranciers) de mogelijkheid om die hulpmiddelen te kopen. Zie voor verdere toelichting en meer details de brief van de minister (link).

Jeugdwet

 • Meerderheid Kamer stelt kabinet harde deadlines jeugdzorg Deze week discussieerde de Tweede Kamer met staatssecretarisVan Ooijen en minister Weerwind over de noodzakelijk vernieuwingen in de jeugdzorg. Een meerderheid van de Kamer wil dat kabinet nu met spoed begint aan de uitvoering van die vernieuwingen. Meer over dat debat in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur/ANP). Ook Jeugdzorg Nederland vindt dat er nu snel gehandeld moet worden. Zie daarvoor dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur)

Wet kwaliteit en klachten gezondheidszorg (Wkkgz)

 • Zeggenschap medewerkers zorg nu wettelijk vastgelegd; deze wetswijziging is echter nog onbekend bij zorgmedewerkers Recent is de Wkkgz gewijzigd. Volgens deze wijziging moet de zorgverlener, in de gelegenheid zijn gesteld om invloed uit te oefenen op het zorgbeleid. Meer over die wijziging in dit bericht (bron: VGN). Deze wetswijziging is nog onbekend bij veel zorgmedewerkers, zo blijkt uit onderzoek van PGGM en IZZ. Meer daarover in dit bericht (bron: Sociaalweb).

 • Handreiking ‘Inzicht in Kwaliteit’ vastgesteld Deze nieuwe handreiking is onderdeel van het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg 2023-2028 en vervangt de oude handreiking ‘Kwaliteitsrapport en externe visitatie’. De nieuwe handreiking beschrijft hoe organisaties vorm kunnen geven aan de vernieuwde kwaliteitscyclus die beschreven staat in het Kwaliteitskompas 2023-2028. Meer info daarover in dit bericht (bron: VGN).

Wet zorg en dwang (Wzd)

 • Kamervragen over reactie Minister op wetsevaluatie Wzd beantwoord Vorig najaar verscheen een kritische evaluatie van de Wzd Minister Helder reageerde daarop in maart met een beleidsbrief (link). De Tweede Kamer en de minister voeren nu een schriftelijk overleg over haar reactie. Deze week beantwoordde (link) de minister vragen van de Tweede Kamer over haar voornemens (PM de beantwoording begint vanaf pagina 19).

Divers

 • Akkoord over nieuwe Cao Gehandicaptenzorg: 10-15% meer loon Deze week bereikten werknemers en werkgevers overeenstemming over een nieuwe Cao Gehandicaptenzorg. Dit onderhandelingsresultaat wordt nu aan de leden voorgelegd. De acties in de zorg zijn hiermee voorlopig opgeschort. Meer over de inhoud van deze nieuwe Cao in deze berichten van Skipr (link) en VGN (link).

 • Magazine over Eenzaamheid onder mensen met verstandelijke beperking Dat Digitaal Magazine is gemaakt door Movisie en geeft inzicht in de omvang van eenzaamheid bij mensen met een verstandelijke beperking. In Nederland wonen één miljoen mensen met een verstandelijke beperking. Waarschijnlijk hebben zo’n 500.000 tot 600.000 van hen te kampen met eenzaamheid. Ook geeft het Magazine inzicht in de beschikbare kennis over eenzaamheid bij deze groep. Het Magazine en begeleidende artikelen zijn te vinden via deze link (bron: Movisie).

 • Consultatie ggz vanaf 2024 bekostigd via verzekeraars Deze consultatiefunctie sociaal domein is de eerste landelijke domeinoverstijgende vergoeding. Deze is bedoeld om de samenwerking tussen gemeenten en ggz-professionals te verbeteren. Op verschillende momenten in een gemeentelijk ondersteuningstraject, bijvoorbeeld binnen de WMO, kan het goed zijn om te overleggen met een deskundige op het gebied van ggz. Dat werd tot nu toe niet gefinancierd. Daarin komt nu per 1 januari a.s. verandering in. Meer info hier (bron: Binnenlands Bestuur).

 • Konijn alarmeert bewoner voor brand in gebouw gehandicapteninstelling Cosis Meer details in dit bericht (bron: RTV Drenthe).

 • Aanbieden Manifest KansPlus

 • Minister Conny Helder voor Langdurige zorg en sport kreeg vandaag een manifest aangeboden namens ouders en andere verwanten van mensen met een verstandelijke beperking. Hierin pleiten zij voor een betere zorg voor hun naasten. Het manifest is geschreven door zes belangenorganisaties die de handen ineen hebben geslagen. Lees hier het hele bericht.1 weergave

Recente blogposts

Alles weergeven

Docu-alert 585 24 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag.Docu-alerts bested

Docu-alert 584 17 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag. Docu-alerts beste

Docu-alert 583 11 mei 2024 

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op zaterdag. Docu-alerts besteden in h

Comments


bottom of page