top of page

Docu-alert 548 19 augustus 2023Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op zaterdag. Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin. Deze Docu-alert bevat informatie van de afgelopen vier weken Wlz

 • Ouders bezorgd om uitverkoop tandzorg in gehandicapteninstellingen (2) Toegevoegd: links naar berichten van NZG en “s Heeren Loo. In een eerdere Docu-alert stond een kort bericht over de voorgenomen uitbesteding van de tandheelkundige zorg in gehandicapteninstellingen van ’s Heeren Loo. Daarover schreven belangenorganisaties EMB en KansPlus een open brief aan ’s Heeren Loo. Zie voor die brief dit bericht (bron: EMB).Inmiddels is duidelijk dat de commerciële tandartsketen afziet van overname van de tandheelkundige zorg. ‘s Heeren Loo blijft echter bij het voorgenomen besluit tot uitbesteding. Meer daarover in deze berichten van NZG (link) en ’s Heeren Loo (link).

 • Cliëntenorganisaties stoppen overleg met VGN en ZN, omdat cliëntenperspectief ontbreekt in Transitieakkoord gehandicaptenzorg (2) Toegevoegd: nadere toelichting vanuit clientorganisaties Cliëntenorganisaties in de gehandicaptenzorg hebben zich teruggetrokken uit het overleg met VGN en ZN over het landelijk akkoord ‘Transitie naar een toekomstbestendige gehandicaptenzorg’. Zij doen dat omdat het cliëntenperspectief onvoldoende is geborgd in dit akkoord. Meer info in dit bericht (bron: Ieder(in)). Zie voor een verdere toelichting vanuit clientorganisaties dit bericht (bron: KansPlus); in het bericht staat hoe het hele artikel uit Zorgvisie gelezen kan worden. Wie meer informatie wil over de inhoud en de laatste stand van zaken van het Transitieakkoord kan terecht via dit bericht (bron: VGN). In het bericht staan onder meer links naar alle tot nu uitgebrachte nieuwsbrieven.

 • Wat doet een kwaliteitsverpleegkundige in de gehandicaptenzorg? Op die vraag geeft Cato Habets, kwaliteitsverpleegkundige bij Middin, antwoord in dit artikel (bron: VGN).

 • NZa: Aanpassing Wet langdurige zorg dringend nodig (2) Toegevoegd: samenvatting advies behandeling en reactie VGN De NZa heeft de minister van VWS dringend geadviseerd om de Wlz aan te passen. Er zijn deeladviezen over ‘verblijf’ en over ‘behandeling’. Volgens de NZa is de Wlz in zijn huidige vorm niet langer uitvoerbaar. Het deeladvies over ‘verblijf ’ lijkt vooral toegespitst op de ouderensector, maar is volgens de NZa ook toepasbaar op de gehandicaptenzorg. Het deeladvies over ‘behandeling’ gaat beide sectoren aan. Meer info in dit bericht (bron: Skipr); in het bericht staan links naar de deeladviezen. Klik hier voor een samenvatting van het advies over ‘behandeling’ én voor de reactie daarop van VGN (bron: VGN).

 • NZa voorspelt fors tekort op budget langdurige zorg 2023 Enkele keren per jaar maakt de NZa op verzoek van VWS prognoses over het gebruik van het budget voor de langdurige zorg. Half augustus bracht de NZa een nieuwe prognose uit: opnieuw wordt er een fors tekort verwacht op dat budget voor dit jaar. Meer info in deze berichten van Skipr (link) en NZa (link).

 • Gehandicaptenzorg voelt grootste klap van dure zzp’ers Dat blijkt uit een analyse van Zorgvisie. Meer info in dit bericht (bron: Zorgvisie).

 • Handreiking Onbeperkt aan de slag in de zorg Deze handreiking geeft informatie en praktische tips hoe werkgevers in de (langdurige) zorg mensen met een (arbeids)beperking een baan kunnen geven in hun organisatie. De handreiking is te vinden via dit bericht (bron: VGN).

 • Leidraad Perspectief op persoonsgerichte zorg uitgebreid met VG7 De Leidraad Perspectief op persoonsgerichte zorg is onderdeel van het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg. Deze leidraad is via dit bericht te vinden (bron VGN).

Wlz/ Wzd

 • Momenteel langere wachttijden bij CIZ (2) Door toename van het aantal aanvragen voor Wlz- en Wzd-indicaties, hoog ziekteverzuim en vacatures lopen de wachttijden bij het CIZ op. Dit betekent dat het langer dan 6 weken kan duren voordat een indicatie kan worden afgegeven. Meer daarover in dit bericht (bron: CIZ) en dit bericht (bron: Skipr).. Aan dit bericht uit een eerdere Docu-alert is een artikel uit Skipr toegevoegd.

Wlz / Wmo

 • Maatwerkvoorzieningen onder de Wmo of de Wlz?: overzicht 2023 Wanneer valt een (maatwerk)voorziening voor iemand met een Wlz-indicatie onder de Wmo en wanneer onder de Wlz? De gemeente Raalte maakt daarover jaarlijks een handig en actueel overzicht. Het overzicht over 2023 is via dit bericht te vinden.

Wmo

 • Wmo-maatwerkvoorziening mee op vakantie: geen simpele ‘ja’ of ‘nee’ Kun je een Wmo-maatwerkvoorziening meenemen of aanvragen voor een vakantie in Nederland? Op die vraag gaat dit artikel in; de vraag blijkt niet met een eenvoudig ja of nee te beantwoorden (bron: Binnenlands Bestuur/Schulinck).

 • VWS: gemeenten stop met Inkomenstoets voor Wmo-huishoudelijke hulp Enkele gemeenten, waaronder Leusden, hanteren een inkomenstoets voor huishoudelijke hulp. Dat is in strijd met de wet. VWS heeft deze afwijking tot nu toe gedoogd, maar vindt nu dat de gemeenten daarmee moeten stoppen. De gemeente Leusden wil daar echter mee doorgaan. Meer daarover in dit bericht (bron: NZG) en dit bericht (bron: RTV Utrecht).

Participatiewet e.d.

 • Participatiewet: fundamentele herziening nodig Dat schrijven VNG en Divosa in hun gezamenlijke reactie op de internetconsultatie Maatregelen Participatiewet in Balans. Meer over die reactie in deze berichten van Divosa (link) en Binnenlands Bestuur (link).

 • Gesprek hervat over nieuwe cao Sociale Werkvoorziening en cao Aan de slag Deze gesprekken hebben een poos stilgelegen omdat partijen het niet eens konden worden, maar worden nu hervat. Meer in dit bericht (bron: Cedris).

 • Geen groei aantal banen via de banenafspraak in eerste kwartaal De banenafspraak is de afspraak tussen kabinet en werkgevers om te zorgen voor extra banen, die geschikt zijn voor kwetsbare mensen met een ziekte of een beperking. De afspraak loopt tot 2026, dan moeten er 125.000 extra banen zijn gerealiseerd, in juli verschenen de cijfers over het eerste kwartaal. Meer info daarover hier (bron: Binnenlands Bestuur).

 • Vragen over Tweede monitorrapportage Wet vereenvoudiging Wajong 2022 beantwoord Die vragen waren gesteld door de CU-fractie in de Eerste Kamer. Die vragen zijn deze week beantwoord (link) door demissionair minister Schouten.

 • Jaarrapport Wet sociale werkvoorziening 2022 gepubliceerd Deze rapportage bevat inhoudelijke en cijfermatige informatie over de Wsw in 2022. Zie voor meer informatie dit bericht (bron: Schulinck); in het bericht staat een link naar het Jaarrapport.

 • Ruim 800 Wsw’ers eerder met pensioen Eén van de zaken die opvalt in het Jaarrapport (bericht hierboven) is dat zo’n 800 Wsw-ers eerder met pensioen zijn gegaan, maar dat mensen met een verstandelijke beperking juist minder gebruik maakten van deze regeling. Meer daarover in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).

Wet medezeggenschap cliënten zorg (Wmcz)

 • Wat doet een ‘ondersteuner inspraak’? In een interview (link) vertelt Elise Koekkoek van de LSR over deze nieuwe functie.

Wet zorg en dwang (Wzd)

 • Nu financiering mogelijk bij toepassing Wzd buiten de instelling Op verzoek van VWS heeft de NZa dit inmiddels geregeld. Meer daarover in dit bericht (bron: Pont Zorg & Sociaal).

Verkiezingen

 • Verkiezingsoproep voor toegankelijke gehandicaptenzorg Die oproep komt van beroepsorganisaties in de gehandicaptenzorg en VGN. In het pamflet staan 10 aanbevelingen aan politieke partijen. Meer over dit Pamflet in dit bericht (bron: VGN); klik voor het Pamflet zelf hier.

 • ‘Kies voor een toegankelijk Nederland’ Deze verkiezingsoproep van Ieder(in) bevat een aantal aanbevelingen aan politieke partijen voor hun verkiezingsprogramma. Meer over de oproep in dit bericht (bron: Ieder(in)).

 • Ook Cedris stuurt brief met input voor verkiezingsprogramma’s……. Daarin wordt onder meer aandacht besteed aan bestaanszekerheid en sociale infrastructuur. Die brief is via dit bericht te vinden (bron: Cedris).

 • …..evenals MeeNl Belangrijk punt voor MeeNl is een wettelijke verankering van domeinsoverstijgende cliëntondersteuning. Meer info in dit bericht (bron: MeeNL).

 • Wetsvoorstel hulp bij stemmen moet zorgvuldiger Door het (toen nog missionaire) kabinet Rutte IV is een voorstel ingediend, dat het mogelijk maakt om ook aan mensen met een verstandelijke beperking hulp te bieden bij het stemmen. De Raad van State adviseert het kabinet om dit wetsvoorstel op een aantal punten aan te passen. Meer info daarover in deze berichten van Binnenlands Bestuur (link) en NZG (link).

Divers

 • Mantelzorgers voelen zich niet genoeg gesteund door de overheid Dat blijkt uit het Nationaal Mantelzorgonderzoek. Meer over de uitkomsten van dit onderzoek in dit bericht (bron: NZG).

 • Mantelzorger neemt noodgedwongen taken over van zorgpersoneel Dat blijkt uit een rapportage van MantelzorgNL. Meer info hier (bron: NZG)

 • Meer signalen zorgfraude Wmo en jeugdhulp, minder over de Wlz Dat zegt het rapport “Signalen fraude in de zorg 2022 van het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) (link). Meer over deze fraudesignalen in deze berichten van Binnenlands Bestuur (link) en CIZ (link). In beide berichten staat een link naar het rapport.

 • Ruime meerderheid werknemers zorg en welzijn heeft plezier in het werk Dat komt uit onderzoek van het CBS. Meer info en cijfers in dit bericht (bron: Pont Zorg & Sociaal).

 • Gemiva gebruikt slimme sok om gedrag cliënten te begrijpen Meer over die sokken in dit bericht (bron: Skipr).

 • Veel energiearmoede chronisch zieken en beperkten ondanks maatregelen Ieder(in) heeft dat onderzocht. Meer info over de uitkomsten in dit bericht (bron: Ieder(in).

 • Digitaal magazine beschikbaar over eenzaamheid onder mensen met een verstandelijke beperking Dit Magazine bundelt kennis over eenzaamheid onder mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten. Het is te vinden via dit bericht (bron: Kennisplein gehandicaptensector).

 • 20 % van de patiënten mijdt zorg vanwege kosten Dat schrijft de Patiëntenfederatie Nederland op basis van onderzoek. Meer over dit onderzoek in dit bericht (bron: Patiëntenfederatie Nederland)

 • Ongemak rond label ‘licht verstandelijk beperkt’ Onder professionals en vrijwilligers bestaat ongemak rondom het label ‘licht verstandelijk beperkt’ (LVB) en dit belemmert de mogelijkheden van gemeenten om de juiste hulpverlening te bieden. Dat concluderen onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) in het Rapport 'Gewoon meedoen is niet zo gewoon’. Meer daarover in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).

 • Nieuwe subsidieregeling patiënten- en gehandicaptenorganisaties definitief Deze regeling is recent gepubliceerd. Meer info in dit bericht ((bron: Skipr). PGOsupport beschrijft in dit bericht wat er nieuw is in de subsidieregeling.

 • Zes brancheorganisaties in de zorgsector onderzoeken verdere samenwerking Het gaat om Federatie Landbouw en Zorg (zorgboerderijen), Zorgthuisnl, BVKZ (kleinere zorgaanbieders), SoloPartners (zzp’ers) en de twee kennisorganisaties Kenniz en WDTM. Meer toelichting in dit bericht (bron: Skipr).

Wilt u Docu-alert niet meer ontvangen, mail dan naar bovenstaand mailadres. We schrappen u dan van de verzendlijst.

1 weergave

Recente blogposts

Alles weergeven

Docu-alert 585 24 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag.Docu-alerts bested

Docu-alert 584 17 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag. Docu-alerts beste

Docu-alert 583 11 mei 2024 

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op zaterdag. Docu-alerts besteden in h

Comments


bottom of page