top of page

Docu-alert 587  9 juni 2024   


 

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag. Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.


Wlz

 • Gaat bezuiniging van € 152 miljoen in de gehandicaptenzorg in 2025 nu wel of niet door? Daarover is politieke onduidelijkheid en geharrewar ontstaan. De Tweede Kamer moet daar nu op korte termijn duidelijkheid over bieden. Zie voor een beknopte beschrijving van de nu ontstane situatie dit bericht (bron: VGN). De FNV heeft al laten weten dat zij het onverantwoord vindt als de bezuiniging zou doorgaan. Zie daarvoor dit bericht (bron: NZG).

 • Aanpassingen inkoopbeleid zorgkantoren voor 2025 bekend Voor de gehandicaptenzorg hanteren de zorgkantoren een meerjarig inkoopbeleid 2024-2026. Afgelopen week zijn de tussentijdse aanpassingen voor 2025 bekend gemaakt. Zie voor die aanpassingen dit bericht (bron: VGN); onder het bericht staat een link naar een bijlage met de wijzigingen per zorgkantoor.

 • Welke knelpunten signaleren CAK en CIZ over de uitvoering van hun werk? Jaarlijks melden CAK en CIZ in een Stand van de uitvoering tegen welke knelpunten zij aanlopen  bij de uitvoering van hun werk en wat zij zien als oplossing daarvoor. Ook vermelden zij de voortgang bij de aanpak van eerder gemelde knelpunten. Deze week verschenen hun Standen van zaken 2024. Klik voor die stukken hier (CAK) en hier (CIZ). Minister Helder reageerde deze week op deze stukken in een brief, waarin zij aangeeft wat VWS doet om de uitvoering eenvoudiger en beter te maken. (PM de brief gaat ook over andere uitvoeringsorganisaties van VWS)

Wmo

 • Gemeenten mogen controles bij financieel toezicht in een privaatrechtelijke overeenkomst vastleggen Volgens een zorgaanbieder zou dat niet kunnen, omdat het Wmo-toezicht publiekrechtelijk is geregeld. Maar de Hoge Raad denkt daar volgens een recent arrest anders over en geeft de betrokken gemeente gelijk. Meer over de betekenis van deze uitspraak voor de Wmo-fraudebestrijding door gemeenten in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).

Participatiewet e.d.

 • Aantal jongeren in de bijstaand stijgt Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Eén van de oorzaken is het afsluiten van de Wsw en (deels) de Wajong. Meer jongeren met een arbeidsbeperking zijn daardoor op de bijstand aangewezen. Klik hier voor meer info (bron: Divosa).

 • Stand van zaken uitvoering sociale zekerheid juni 2024

 • Stand van zakenbrief over Vereenvoudigingsagenda sociale zekerheid 2024 Na de Toeslagenaffaire en de Parlementaire enquêtes over de uitvoering van de sociale zekerheidswetten loopt er een langjarig programma om kleinere en grotere knelpunten in de uitvoering van sociale zekerheidswetten op te lossen en op termijn tot vereenvoudiging te komen. Ieder half jaar rapporteert SZW via een Stand-van-zakenbrief over de voortgang. Afgelopen week verscheen het rapport over de eerste helft van 2024 (link en link).Bij de opstelling wordt onder meer gebruik gemaakt van Knelpuntenbrieven van de uitvoeringsorganisaties, zoals het UWV (link). In deze brieven wordt over de voortgang gerapporteerd; ook worden nieuwe knelpunten gesignaleerd. Ook deze week verscheen de Vereenvoudigingsagenda sociale zekerheid 2024 (link en link). Dit stuk geeft een overzicht van onderwerpen waarop SZW (samen)werkt aan vereenvoudiging in de uitvoering en beschrijft de stand van zaken.

Jeugdzorg

 • Meeste gemeenten geven meer geld uit aan jeugdzorg dan begroot Nu.nl concludeert dit na een rondgang bij een aantal gemeenten. Meer info in deze berichten van NZG (beknopt) (link) en van Nu.Nl (uitgebreid) (link).

 • Utrecht gaat bezuinigen op de jeugdzorg Op die manier wil de gemeente uit de rode cijfers komen. Meer info hier (bron: NZG).

 • Veel nutteloze jeugdinterventies, kwaliteitskader moet helpen Gemeenten maken nog teveel gebruik van zorginterventies waarvan de werkzaamheid niet gebleken is. Een nieuwe kwaliteitskader moet hen helpen om vaker effectieve zorgvormen in te zetten. Meer details in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).

Wkkgz (Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg)

 • Wat wil minister Helder doen om de kwaliteit van geschilleninstanties te verbeteren?  In 2021 is de Wkkgz geëvalueerd. Eén van de verbeterpunten uit die evaluatie betrof de geschillenbeslechting door de geschillenorganisaties. In opdracht van VWS is vervolgens een verdiepend onderzoek uitgevoerd door de KWINK Groep. Dat rapport (link) verscheen in oktober vorig jaar en is zeer kritisch. Hoofdconclusie was dat er veel verbeterd moet worden (in de woorden van de onderzoekers: ‘geprofessionaliseerd en doorontwikkeld’). Uit het onderzoek blijkt ook in zijn algemeenheid ontevredenheid bij cliënten die een geschil bij de geschilleninstanties hebben ingediend. Minister Helder heeft in de afgelopen periode met branche- en cliëntenorganisaties overlegd hoe de gesignaleerde knelpunten op effectieve en doelmatige manier zijn op te lossen. In een brief deze week aan de Tweede Kamer beschrijft de uitkomsten van dat overleg en geeft zij aan hoe zij tot kwaliteitsverbetering van de geschillenbehandeling wil komen.  Klik hier voor haar brief.

Wmcz (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen)

 • Wat heeft de Landelijke Commissie Vertrouwenslieden (LCvV) in 2023 gedaan? De LCvV is bemiddelaar en scheidsrechter bij meningsverschillen tussen cliëntenraden en zorgaanbieders. Ze komen in actie bij meningsverschillen over de wet Wmcz 2018. In het jaarverslag 2023 legt de Commissie verantwoording af over de werkzaamheden. In een bijlage staan (samenvattingen van) de 12 uitspraken die Commissie in 2023 heeft gedaan. Meer over het jaarverslag in dit bericht (bron: LSR); klik hier voor het jaarverslag zelf.

Divers

 • Doorbraakproject LVB in de GGZ in zes ggz-instellingen van start Dit project moet de specialistische geestelijke gezondheidszorg toegankelijk maken voor mensen met een licht verstandelijke beperking. (LVB). Nu wordt die beperking nog te vaak niet herkend, waardoor er geen passende zorg wordt geboden. Meer info in dit bericht (bron: NZG).

9 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Docu-alert 592   12 juli 2024

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag.Docu-alerts bested

Docu-alert 591   7 juli 2024

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag. Docu-alerts beste

Docu-alert 590   29 juni 2024 

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden.Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag. Docu-alerts bested

Σχόλια


bottom of page